QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

Thủ tục hành chính Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng


THỦ TỤC
Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
 (Theo Thông báo số 3523/TB-SXD ngày 08/6/2012 của Sở Xây dựng Hà Nội)

          Để thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, hợp quy,Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan được tiến hành công khai, minh bạch, đồng thời tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thông báo cụ thể các nội dung liên quan đến việc nộp hồ sơ như sau :
          A. THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỒ SƠ.
          I. Đối tượng áp dụng:
          Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại vật liệu xây dựng mà pháp luật quy định phải công bố hợp quy (sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hay địa phương).
          II. Điều kiện nộp hồ sơ:
          1. Các hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của các cá nhân, tổ chức đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thành phố Hà Nội.
          2. Thành phần hồ sơ phải đúng theo quy định hiện hành.
          III. Thành phần hồ sơ :
          Cá nhân, tổ chức khi gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng tiếp nhận công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đính kèm đầy đủ thành phần hồ sơ theo Điều 19 của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhưsau:
          1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba):
          - Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục I của thông báo này.
          - Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng....) tại Phụ lục V của thông báo này.
          - Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
          2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất):
          - Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục I của thông báo này.
          - Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng....) tại Phụ lục V của thông báo này.
          - Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
          - Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục II của thông báo này hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.
          - Kế hoạch giám sát định kỳ.
          - Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
          3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
          IV. Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả:
          1. Địa điểm tiếp nhận và hoàn trả kết quả: Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Xây dựng Hà Nội, số 52, phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà trưng, thành phố Hà Nội.
          2. Thời gian tiếp nhận: Từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần
          Sáng: Từ 8 g 30 đến 11g 30.
          Chiều: Từ 14 g 00 đến 17g 00.
          V. Lệ phí hồ sơ: Không thu lệ phí.
          B. TRÌNH TỰ THỤ LÝ HỒ SƠ.
          1. Tiếp nhận hồ sơ:
          - Các cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo đúng thành phần nêu tại mục III phần A của thông báo này.
          - Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ. Khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo qui định thì tiếp nhận hồ sơ và giao biên nhận cho người nộp theo mẫu tại phụ lục IV của thông báo này.
- Trường hợp hồ sơ không đúng theo qui định thì chưa tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thực hiện đúng và đầy đủ theo qui định.
          2. Thụ lý hồ sơ :
          - Cán bộ thụ lý hồ sơ của Phòng Kế hoạch Tổng hợp có trách nhiệm xem xét hồ sơ theo đúng qui định hiện hành, tính hợp lý và đề xuất theo mẫu tạiphụ lục VI của thông báo này.
- Trường hợp đủ điều kiện, Phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ đã tiếp nhận và dự thảo Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục III của thông báo nàytrình Lãnh đạo Sở Xây dựng.
          - Trường hợp không đủ điều kiện tiếp nhận công bố hợp quy:
          + Do hồ sơ không đủ điều kiện công bố hợp quy: Chuyên viên thụ lý dự thảo văn bản trả lời, Lãnh đạo phòng Phòng Kế hoạch Tổng hợp xem xét và trình Phó Giám đốc Sở phụ trách ký ban hành văn bản trả hồ sơ.
          + Do hồ sơ thiếu thông tin hoặc thông tin cung cấp không rõ: Cán bộ thụ lý dự thảo văn bản hướng dẫn.
Văn bản hướng dẫn chuyên môn trình Lãnh đạo phòng Phòng Kế hoạch Tổng hợp ký ban hành.
Văn bản liên quan đến chủ trương trình Phó Giám đốc Sở phụ trách ký ban hành.
          3. Hoàn trả kết quả:
          - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn trả kết quả hồ sơ cho người nộp hồ sơ theo biên nhận hồ sơ. Kết quả hoàn trả là Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy hoặc văn bản trả lời.
          - Các tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả phải nộp lại biên nhận hồ sơ.
          - Trường hợp làm mất biên nhận hồ sơ:
Đối với tổ chức: Người nhận kết quả hồ sơ phải có giấy giới thiệu của tổ chức và văn bản đề nghị được nhận kết quả hồ sơ đồng thời trình bày lý do mất biên nhận.
Đối với cá nhân: Người nhận kết quả hồ sơ phải có Giấy báo mất được xác nhận của Công an theo qui định và văn bản đề nghị được nhận kết quả hồ sơ.
          Người nộp hồ sơ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hậu quả xảy ra do mất biên nhận hồ sơ.
          4. Thời hạn giải quyết hồ sơ:
          Thời hạn giải quyết hồ sơ là 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
          Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Xây dựng Hà Nội tại số 52, phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại số 043.9764925 và Website Sở Xây dựng Hà Nội (http://www.soxaydung.hanoi.gov.vn)./.
SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Không có nhận xét nào