QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 thuộc các chương trình trọng điểm cấp quốc gia (Tuyển chọn đợt 2)

1. Thực hiện các Quyết định  số 1033/QĐ-BKHCN; 1032/QĐ-BKHCN1053/QĐ-BKHCN; 1054/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 5 năm 2016; 949/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn trong kế hoạch năm 2016 thuộc 05 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020; Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình số 533/VPCTTĐ-KHTH ngày 14 tháng  9 năm 2016 về việc tuyển chọn  đợt 2 đối với các nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình trọng điểm;
Hình Minh họa

1.1. Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, mã số: KC.02/16-20;
1.2. Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20;
1.3. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”, mã số KC.08/16-20;
1.4. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16-20;
            1.5  Chương trình " Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng" mã số KC.10/16-20;
2. Các tổ chức và các nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các biểu mẫu bổ sung tại Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016, các yêu cầu của Thông tư 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014.
3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 28/10/2016.
5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.  Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 28/10/2016.
6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN nêu trên. 
8. Danh mục các nhiệm vụ (tuyển chọn lần 2) thuộc 05 chương trình trọng điểm cấp quốc gia, các biểu mẫu bổ sung và quy định về tuyển chọn tại các phụ lục kèm theo.
- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình trọng điểm (file kèm theo).
- Các biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn (file kèm theo).
            - Quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (file kèm theo). 

Không có nhận xét nào