QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

Giáo trình NAVISWORK theo tiêu chuẩn Hồng Kong

1.  Introduction to Navisworks File System
1. Giới thiệu về Hệ thống tệp Navisworks

1.1          The three Navisworks versions
1.1 Ba phiên bản Navisworks
1.2          Navisworks file types
1.2 Các loại tệp Navisworks
1.3          Opening files directly
1.3 Mở tệp trực tiếp
1.4          Exporting from Revit to Navisworks
1.4 Xuất từ Revit sang Navisworks
1.5          Appending and merging models
1.5 Các mô hình bổ sung và hợp nhất


2.  Navigating in a Model
2. Điều hướng trong một Mô hình


2.1          Looking at the navigation bar
2.1 Nhìn vào thanh điều hướng
2.2          Walking through your model
2.2 Đi bộ qua mô hình của bạn
2.3          Rotating your model with the Orbit tool
2.3 Xoay mô hình của bạn bằng công cụ Orbit
2.4          Looking around your model
2.4 Nhìn xung quanh mô hình của bạn
2.5          Using the Gravity tool
2.5 Sử dụng công cụ Gravity
2.6          Using the ViewCube
2.6 Sử dụng ViewCube


3.  Working with Viewpoints
3. Làm việc với Viewpoints


3.1          Saving a viewpoint
3.1 Lưu Viewpoints
3.2          Choosing render styles
3.2 Chọn kiểu hiển thị
3.3          Changing the background
3.3 Thay đổi nền
3.4          Slicing your model using sectioning
3.4 Cắt lát mô hình của bạn bằng cách chia cắt
3.5          Getting rid of lines and text
3.5 Loại bỏ các dòng và văn bản


4.  The Review Tab
4. Tab đánh giá

4.1          Getting measurements
4.1 Lấy số đo
4.2          Finding the shortest distance between objects
4.2 Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa các đối tượng
4.3          Creating redlines
4.3 Tạo đường viền đỏ


5.  Dealing with Objects
5. Đối phó với các đối tượng


5.1          Selecting objects
5.1 Chọn đối tượng
5.2          Overriding color, transparency, and a transform
5.2 Ghi đè màu, minh bạch và biến đổi
5.3          Hiding and turning on objects
5.3 Ẩn và bật đối tượng
5.4          Moving items
5.4 Chuyển mục
5.5          Rotating items
5.5 Xoay vật phẩm
5.6          Scaling items
5.6 Mở rộng các mục
5.7          Adding links
5.7 Thêm liên kết
5.8          Viewing properties and adding fields
5.8 Xem thuộc tính và thêm trường
5.9          Switching back to Revit
5.9 Chuyển trở lại Revit
5.10        Holding objects
5.10 Tổ chức đối tượng


6.  Sorting and Grouping
6. Phân loại và nhóm


6.1          The Selection Tree
6.1 Cây lựa chọn
6.2          Finding items
6.2 Tìm vật
6.3          Saving selections as a set
6.3 Lưu các lựa chọn thành một tập hợp
6.4          Using the Quick Find tool
6.4 Sử dụng công cụ Tìm nhanh
6.5          Using the Selection Inspector
6.5 Sử dụng thanh tra lựa chọn


7.  Clash Detection
7. Phát hiện xung đột


7.1          Creating a clash test and setting rules
7.1 Tạo một kiểm tra xung đột và các quy tắc thiết lập
7.2          Selecting objects to clash and adding clearances
7.2 Chọn đối tượng để xung đột và thêm các khoảng trống
7.3          Running the clash
7.3 Chạy xung đột
7.4          Resolving and reducing clashes
7.4 Giải quyết và giảm xung đột
7.5          Grouping and assigning clashes
7.5 Tạo nhóm và gán các xung đột
7.6          Creating reports: Viewpoints
7.6 Tạo báo cáo: Viewpoints
7.7          Creating reports: HTML
7.7 Tạo báo cáo: HTML


8.  The TimeLiner8.1          Configuring appearances
8.1 Cấu hình các lần xuất hiện
8.2          Creating tasks
8.2 Tạo công việc
8.3          Adding selection sets to a task
8.3 Thêm tập hợp lựa chọn vào một nhiệm vụ
8.4          Adding multiple tasks and running the movie
8.4 Thêm nhiều tác vụ và chạy phim
8.5          Simulating settings
8.5 Cài đặt mô phỏng
8.6          Exporting the TimeLiner
8.6 Xuất TimeLiner
8.7          Adding a data source
8.7 Thêm nguồn dữ liệu


9.  Quantification
9. Định lượng


9.1          Setting up workbook
9.1 Thiết lập sổ làm việc
9.2          Dragging items to the workbook
9.2 Kéo các mục vào sổ làm việc
9.3          Taking off the entire model
9.3 Tước toàn bộ mô hình
9.4          Exporting the takeoff
9.4 Xuất mô hình từng phần


10.  Presenting, Animating, and Exporting
10. Trình bày, hoạt hình và xuất


10.1        Animating saved viewpoints
10.1 Các viewpoints đã lưu hoạt ảnh
10.2        Animating objects
10.2 Đối tượng hoạt hình
10.3        Creating a script
10.3 Tạo tập lệnh

Nguồn: http://hkacid.com/bim-courses/ceii-navisworks/?cid=16

Không có nhận xét nào