QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

NGHIÊN CỨU & PHẢN BIỆN KHOA HỌC


Công tác sinh viên NCKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với phương pháp NCKH. Do vậy nhà trường đã tạo mọi điều kiện để khuyến khích và động viên thầy và trò tham gia phong trào này. Phong trào sinh viên NCKH của Trường Đại học Xây dựng trong nhiều năm được đánh giá tốt và đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi sinh viên NCKH cấp Bộ và Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”