QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

Bộ Xây dựng tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

Ngày 6/1/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngành Xây dựng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị
Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Đỗ Đức Duy trình bày tại Hội nghị, năm 2016, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn Ngành, ngành Xây dựng đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2016, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Trong năm 2016, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng được đổi mới và tăng cường theo đúng quan điểm chỉ đạo và phương châm hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 là “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”, cụ thể: Bộ Xây dựng đã tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành đầy đủ, kịp thời, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ.

Trong các chương trình, kế hoạch hành động, Bộ Xây dựng đã xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực của Ngành cho toàn nhiệm kỳ và từng năm; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong Ngành đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Năm 2016 đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, công cụ quản lý; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đổi mới, điều chỉnh, bổ sung hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, chi phí, suất vốn đầu tư xây dựng; đổi mới, tăng cường quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; tiếp tục tái cơ cấu thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; tăng cường phân cấp quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngành Xây dựng, trọng tâm là công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngành, đẩy mạnh việc đổi mới hoạt động, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị
Năm 2016, Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của cơ quan Bộ, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng và một số quy chế khác cho phù hợp với quy định của pháp luật, đặc điểm, yêu cầu của tình hình mới, đồng thời tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng, quy định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện từng công việc cụ thể đối với tập thể lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đồng thời thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng và các chỉ đạo, kết luận của Bộ trưởng đối với từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện kết nối liên thông và trao đổi văn bản hành chính, cập nhật thông tin dữ liệu, báo cáo qua môi trường mạng với các cơ quan của Chính phủ và các địa phương.

Năm 2016, giá trị sản xuất ngành Xây dựng theo giá hiện hành ước đạt khoảng 1.089,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2015 đạt 104% kế hoạch năm; tính theo giá so sánh năm 2010 đạt khoảng 862,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2015. Theo giá so sánh năm 2010, giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng năm 2016 đạt khoảng 189,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 6,19% GDP cả nước (năm 2015 chiếm 5,97% GDP). Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 36,6%, tăng 0,9% so với năm 2015, đạt 99,5% kế hoạch năm; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 75%, tăng 3% so với năm 2015, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35%, tăng 2% so với năm 2015, đều đạt kế hoạch năm; quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 99%, tăng 1% so với năm 2015, thấp hơn kế hoạch đề ra là 100%;

Trong khi đó, tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 83,5%, tăng 2,0% so với 2015, đạt 102% kế hoạch năm; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 85%, tương đương với 2015, đạt kế hoạch năm; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 23,5%, giảm 1,5% so với 2015, đạt 102% kế hoạch năm. Năm 2016, Bộ Xây dựng đã tập trung triển khai các chương trình phát triển nhà ở xã hội trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực, giúp cho hàng trăm ngàn hộ gia đình chính sách, người nghèo, người thu nhập thấp có điều kiện cải thiện chỗ ở. Tính đến hết tháng 12/2016, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,8 m2 sàn/người (tăng 0,8m2 sàn/người so với năm 2015); năm 2016, cả nước phát triển thêm khoảng 0,5 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 3,3 triệu m2.

Trong năm 2016, thị trường bất động sản tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, thể hiện qua các yếu tố: Giá cả ổn định; thanh khoản duy trì ở mức khá cả về số lượng và giá trị giao dịch; Cơ cấu hàng hóa bất động sản ngày càng đa dạng, phong phú cả về chủng loại và phân khúc sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và xã hội, hướng tới nhu cầu thực và khả năng thanh toán thực của thị trường; tồn kho bất động sản giảm mạnh, tính đến 20/11/2016 đã giảm 75,23% so với quý I/2013; tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trưởng khá, tính đến 31/10/2016 đạt dư nợ 425.521 tỷ đồng tăng 8,33% so với cùng kỳ năm 2015; tốc độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng tăng mạnh, tính đến hết ngày 31/12/2016 đã giải ngân hết đối với 51 dự án và khoảng 56.000 hộ gia đình, cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những đóng góp của ngành Xây dựng trong những thành tựu của nền kinh tế đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, năm 2017 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế trong nước, vì thế để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Xây dựng: Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tiếp tục tập trung cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước của Ngành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển, thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, tích cực lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, trọng tâm là quản lý chất lượng công trình và quản lý chi phí xây dựng; kiện toàn bộ máy các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, thực hiện tốt việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình, tiết kiệm chi phí, nhưng phải công khai, minh bạch quy trình thủ tục, để tránh tiêu cực và không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư.
Quang cảnh Hội nghị
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cấu trúc thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia, trong đó vấn đề cốt lõi vẫn là phải điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản một cách hợp lý, khắc phục lệch pha cung - cầu, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở cho thuê; kiểm soát hợp lý nguồn cung bất động sản cao cấp; chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến của thị trường, đề xuất kịp thời các giải pháp để kiểm soát, tránh để xảy ra tình trạng “bong bóng” bất động sản; tập trung hơn nữa trong việc thực hiện tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2017; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, một trong ba khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết đồng lòng, nỗ lực và sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao, tập thể lãnh đạo Bộ Xây dựng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ của năm 2017.

Tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm Bộ Xây dựng cần chú trọng thực hiện trong năm 2017, đó là: Tiếp tục thực hiện công tác hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, loại bỏ ngay những chính sách không còn phù hợp, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách nhằm tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, công bằng, tạo ra động lực cho sự phát triển; đồng thời tích cực kiểm tra, hướng dẫn thi hành để đảm bảo tính khả thi của các văn bản pháp luật đã được ban hành. Trong lĩnh vực bất động sản, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra một số dự án bất động sản trên cả nước, đồng thời tập trung phát triển nhà ở xã hội.

Trần Đình Hà - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG 

Không có nhận xét nào