QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

Giáo trình học REVIT Kiến trúc bậc 1 theo Tiêu chuẩn Hồng kong


Điều kiện tiên quyết: Các học viên trước đây nên tham dự một khóa học  Revit cơ bản hoặc có kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ cơ bản và chức năng Revit
Nội dung khóa học:
1. Starting a Project
1.1 Creating a new project from a template
1.2 Accessing multiuser worksharing projects
1.3 Configuring project settings
1.4 Adding levels
1.5 Adding grids
1.6 Refining a layout with temporary dimensions
1.7 Adding columns
2. Modeling Basics
2.1 Adding walls
2.2 Using snaps
2.3 Wall properties and types
2.4 Locating walls
2.5 Using the modify tools
2.6 Adding doors and windows
2.7 Using constraints
2.8 Adding plumbing fixtures and other components
2.9 Using Autodesk Seek
2.10 Wall joins
3. Links, Imports, and Groups
3.1 Linking AutoCAD DWG files
3.2 Creating topography from a DWG link
3.3 Understanding CAD inserts
3.4 Import tips
3.5 Creating a group
3.6 Mirroring groups to create a layout
3.7 Creating Revit links
3.8 Rotating and aligning a Revit link
3.9 Establishing shared coordinates
3.10 Understanding file formats
4. Sketch-Based Modeling Components

4.1 Working with floors
4.2 Working with footprint roofs
4.3 Working with ceilings
4.4 Working with extrusion roofs
4.5 Attaching walls to roofs
4.6 Using the shape editing tools to create a flat roof
4.7 Working with slope arrows
4.8 Adding openings
5. Stairs
5.1 Working with stairs
5.2 Adding railings to stairs
5.3 Working with component-based stairs

5.4 Adding extensions to railings
6. Complex Walls
6.1 Creating a custom basic wall type
6.2 Understanding stacked walls
6.3 Adding curtain walls
6.4 Adding curtain grids, mullions, and panels
6.5 Creating wall sweeps and reveals
6.6 Model lines
7. Visibility and Graphic Controls
7.1 Using object styles
7.2 Working with visibility and graphic overrides

7.3 Using view templates
7.4 Hiding and isolating objects in a model
7.5 Understanding view range
7.6 Displaying objects above and below in plan views
7.7 Using the Linework tool
7.8 Using cutaway views
8. Rooms
8.1 Adding rooms
8.2 Controlling room numbering
8.3 Understanding room bounding elements
9. Schedules and Tags
9.1 Understanding tags
9.2 Adding schedule views
9.3 Modifying schedule views
9.4 Creating a key schedule
10. Annotation and Details
10.1 Adding text
10.2 Adding dimensions
10.3 Adding symbols
10.4 Adding legend views
10.5 Creating a detail callout
10.6 Adding detail components
10.7 Using arrays to duplicate objects parametrically
10.8 Adding filled and masking regions
11. The Basics of Families
11.1 Understanding families
11.2 Creating a new family from a template
11.3 Using reference planes, parameters, and constraints
11.4 Adding solid geometry
11.5 Cutting holes using void geometry

11.6 Adding blends
11.7 Completing the family
12. Sheets, Plotting, and Publishing
12.1 Adding sheets
12.2 Working with placeholder sheets
12.3 Aligning views with a guide grid
12.4 Outputting sheets to a DWF file
12.5 Exporting to AutoCAD
12.6 Plotting and creating a PDF
13. Project Delivery
13.1 Creating & Saving a Local Copy
13.2 Working with a Central File
13.3 Model Maintenance
13.4 Dealing with a Corrupt Central Model
13.5 Restoring a Backup
13.6 One Way of Showing Work as “Future”

13.7 Copying Model Elements to Clipboard

13.8 Working with Model Groups
13.9 Using Detail Groups
13.10 Filling Out Title Blocks & Title Tags
13.11 Revision Bubbles and Deltas
13.12 Publishing a Sheet Set

1. Bắt đầu dự án
1.3 Cài đặt Cấu hình dự án
1.4 Thêm các tầng
1.5 Thêm lưới
1.6 Tinh chỉnh mặt bằng với kích thước tạm thời
1.7 Thêm cột
2. Khái niệm cơ bản về mô hình hóa
2.1 Thêm tường
2.2 Sử dụng bắt điểm
2.3 Tính chất và loại tường
2.4 Đặt Vị trí tường
2.5 Sử dụng các công cụ sửa đổi
2.6 Thêm cửa và cửa sổ
2.7 Sử dụng các ràng buộc
2.8 Bổ sung đồ đạc và các thiết bị khác

2.9 Sử dụng Autodesk Seek
2.10 Kết nối tường
3. Liên kết, Nhập và Nhóm
3.1 Liên kết các tệp DWG AutoCAD
3.2 Tạo địa hình từ liên kết file DWG
3.3 Tìm hiểu về chèn CAD
3.4 Mẹo nhập file
3.5 Tạo nhóm
3.6 Các nhóm nhân bản để tạo mặt bằng
3.7 Tạo liên kết Revit
3.8 Xoay và căn chỉnh một liên kết Revit
3.9 Thiết lập tọa độ chung
3.10 Hiểu định dạng tệp tin
4. Các thành phần mô phỏng hóa dựa trên phác thảo cơ bản
4.1 Làm việc với sàn nhà
4.2 Làm việc với mái nhà
4.3 Làm việc với trần nhà
4.4 Làm việc với mái
4.5 Gắn tường vào mái nhà
4.6 Sử dụng công cụ chỉnh sửa hình dạng để tạo mái bằng phẳng
4.7 Làm việc với các mũi tên độ dốc
4.8 Thêm lỗ mở
5. Cầu thang
5.1 Làm việc với cầu thang
5.2 Thêm lan can vào cầu thang
5.3 Làm việc với các cầu thang dựa trên thành phần
5.4 Thêm phần mở rộng vào lan can
6. Tường phức tạp
6.1 Tạo một loại tường cơ bản tùy chỉnh
6.2 Hiểu các bức tường ngăn xếp
6.3 Thêm tường rèm
6.4 Thêm lưới rèm, đố cửa, và panen
6.5 Tạo rãnh dương và âm trên tường
6.6 Đường mô hình
7. Khả năng hiển thị và điều khiển đồ hoạ
7.1 Sử dụng các kiểu đối tượng
7.2 Làm việc với khả năng hiển thị và ghi đè lên đồ họa
7.3 Sử dụng các mẫu xem
7.4 Ẩn và cô lập các vật thể trong một mô hình
7.5 Hiểu phạm vi chế độ xem
7.6 Hiển thị các đối tượng ở trên và dưới trong chế độ xem theo kế hoạch
7.7 Sử dụng công cụ Linework
7.8 Sử dụng chế độ xem cutaway
8. Phòng
8.1 Thêm phòng
8.2 Kiểm soát số phòng
8.3 Tìm hiểu các yếu tố giới hạn phòng
9. Bảng thống kê và Thẻ
9.1 Tìm Hiểu thẻ
9.2 Thêm chế độ xem thống kê
9.3 Sửa đổi chế độ xem thống kê
9.4 Tạo thống kê quan trọng
10. Chú thích và chi tiết
10.1 Thêm văn bản
10.2 Thêm kích thước
10.3 Thêm các ký hiệu
10.4 Thêm các khung nhìn chú giải
10.5 Tạo một chú thích chi tiết
10.6 Thêm các thành phần chi tiết
10.7 Sử dụng array để nhân đôi các đối tượng

10.8 Thêm vùng đầy và che khuất
11. Các vấn đề cơ bản của Families
11.1 Hiểu biết về Families
11.2 Tạo một Families mới từ một mẫu
11.3 Sử dụng các mặt phẳng tham chiếu, các tham số và các ràng buộc
11.4 Thêm hình học đặc
11.5 Các lỗ cắt bằng cách sử dụng công cụ hình học
11.6 Thêm hỗn hợp
11.7 Hoàn thành Families
12. Tờ, tờ rơi, và xuất bản
12.1 Thêm tờ
12.2 Làm việc với các bảng
12.3 Căn chỉnh chế độ xem với lưới dẫn đường
12.4 Xuất các tờ sang tệp DWF
12.5 Xuất sang AutoCAD
12.6 Lô và tạo ra một PDF
13. Phân chia dự án
13.1 Tạo và lưu một bản sao cục bộ
13.2 Làm việc với một tệp tin trung tâm
13.3 Chỉnh sửa mô hình
13.4 Xử lý với mô hình trung tâm bị hỏng
13.5 Khôi phục Sao lưu
13.6 Một cách để thể hiện công việc như "Tương lai"
13.7 Sao chép các yếu tố mô hình vào khay nhớ tạm
13.8 Làm việc với các Nhóm Mô hình
13.9 Sử dụng Nhóm chi tiết
13.10 Điền Tiêu đề Blocks & tiêu đề thẻ ghi chú
13.11 Sửa đổi bóng tọa độ và độ dốc
13.12 Xuất bản một bộ bản vẽ

Không có nhận xét nào